Üsi Charte chöit Dir online bsteue. Mir schicke d' Charte guet verpackt zu Öich hei.

Natürlech dörfe d' Charte ou bi üs abghout wärde. Mir fröie üs uf Öichi bsteuig.

 

 

Chartezouber-Shop

viu Spass bim ussueche

Geburtstag

Hochzyt

Geburt

Diversi

Truur